pl

Regulamin usługi ES-Candidate

§ 1. Regulamin.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania i korzystania z aplikacji internetowej wspomagającej proces rekrutacyjny pod nazwą „EmploySystem.com” (zwanej dalej: „Serwisem”). Serwis prowadzony jest pod nazwą domeny: „EmploySystem.com”.
 2. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest ES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18, 00-019 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575902, o numerze NIP: 525 263 04 53, o numerze REGON: 362560081 (zwany dalej: „Operatorem”).

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Administrator – osoba uprawniona przez Użytkownika do pełnego dostępu do zasobów Konta Użytkownika w Serwisie;
 2. Adres E-mail Operatora – info@employsystem.com;
 3. Aplikacja – odpowiedź Kandydata na Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie;
 4. Cennik – cennik podany na stronie http://employsystem.com/pl/prices/;
 5. Kandydat – osoba przesyłająca Aplikację ;
 6. Zasilenie konta – Opłaty dokonywane przez Użytkownika na rzecz Operatora z tytułu świadczenia usług w tym na opłacenie abonamentu, publikacje ogłoszeń w płatnych mediach lub realizację innych płatnych usług świadczonych przez Serwis w zależności od woli Użytkownika. Z uiszczonej opłaty na Zasilenie konta Operator będzie pobierał na bieżąco należne mu opłaty /wynagrodzenie/ z tytułu świadczonych Usług;
 7. Konto Użytkownika – konto założone w Serwisie przez Użytkownika, do którego zasobów dostęp ma jedynie Użytkownik. W ramach swojego konta Użytkownik tworzy projekty rekrutacyjne, publikuje Ogłoszenia, gromadzi Aplikacje i przetwarza dane osobowe;
 8. Nazwa Konta – Nazwy podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji /oraz w trakcie świadczenia usługi/ dotyczące nazwy firmy jaka będzie pojawiać się w ogłoszeniach zamieszczanych przez Użytkownika, oraz nazwa subdomeny pod jaką będą zamieszczone wszystkie ogłoszenia Użytkownika;
 9. Ogłoszenie – ogłoszenie o pracy zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika;
 10. Okres Testowy – wskazany w Cenniku lub przyznany Użytkownikowi przez Operatora okres, w trakcie którego Użytkownik może korzystać z Serwisu i przez który Użytkownik jest zwolniony z opłat abonamentowych;
 11. Partner Serwisu - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada media /stronę internetową, wydawnictwo prasowe itp./ z ogłoszeniami o pracę, na które Użytkownik może eksportować swoje oferty za pośrednictwem Serwisu w sposób zautomatyzowany;
 12. Rekruter – osoba uprawniona przez Użytkownika do ograniczonego dostępu do zasobów Konta Użytkownika w Serwisie, w szczególności nie ma możliwości zmiany Typu Konta i edycji ustawień;
 13. Typy Konta – warianty funkcjonalne Konta Użytkownika przedstawione w Cenniku różniące się od siebie możliwościami oraz opłatą abonamentową;
 14. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która założy Konto Użytkownika w Serwisie. Wszelkie działania jak i zaniechania Administratora i/lub Rekrutera traktowane są jak działania i/lub zaniechania Użytkownika, za które Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność;
 15. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 16. Narodowa Baza CV – zbiór osób poszukujących pracy, udostępniających swoje dane Użytkownikom za pośrednictwem strony narodowabazacv.pl w celu wykorzystania w rekrutacjach prowadzonych przez Użytkowników.

§ 3. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj, zakres i zasady świadczenia Usług,
  2. warunki świadczenia Usług,
  3. warunki wynagradzania z tytułu świadczenia Usług,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania Umów,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Operatora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  6. zasady ochrony danych osobowych.
 2. Operator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy z Operatorem.

§ 4. Rodzaj, zakres i zasady świadczenia Usług.

 1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika polegają na udostępnieniu aplikacji internetowej (Serwisu), w ramach której Użytkownik może tworzyć Ogłoszenia, umieszczać je u Partnerów Serwisu, zarządzać projektami rekrutacyjnymi oraz zbierać Aplikacje nadesłane przez Kandydatów.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w okresie, gdy Konto Użytkownika jest aktywne.
 3. Użytkownik chcąc umieścić Ogłoszenie w Serwisie przesyła je drogą elektroniczną do Operatora za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie.
 4. Użytkownik może za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie opublikować Ogłoszenie w mediach należących do Partnerów Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do publikacji Ogłoszeń związanych wyłącznie z własną działalnością, a tym samym zabronione jest umieszczanie Ogłoszeń innych osób czy podmiotów pod pozorem, że są to Ogłoszenia Użytkownika. W razie naruszenia powyższych postanowień Operator może obciążyć Użytkownika /za każde naruszenie/ podwójną miesięczną opłatą abonamentową, jaka w chwili złożenia Ogłoszenia obciąża czy obciążała Użytkownika.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach treści niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.
 7. Treść ogłoszeń zleconych przez Użytkownika do publikacji w serwisach internetowych należących do Partnerów Serwisu musi być zgodna z regulaminami tych serwisów. Za wszelkie szkody powstałe u Partnera Serwisu z winy Użytkownika odpowiada Użytkownik.
 8. Operator ma prawo do kontroli treści Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie i na stronach Partnerów oraz zastrzega sobie – przy niezwłocznym poinformowaniu o tym Użytkownika - prawo odmowy ich opublikowania bez podania przyczyny, jeżeli treść Ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych Ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie publikacji ogłoszeń w mediach należących do Parterów Serwisu, jeśli treść tych ogłoszeń narusza regulamin tych mediów.
 10. W przypadku gdy Użytkownik zamierza opublikować Ogłoszenie w mediach płatnych należących do Partnerów Serwisu musi wcześniej dokonać Zasilenia konta w kwocie wystarczającej na pokrycie kosztów publikacji w tych mediach. Koszt ten podawany jest przez Operatora w trakcie dodawania Ogłoszenia lub w przypadku gdy ogłoszenie jest już opublikowane, przy wyborze kolejnych mediów do publikacji Ogłoszenia. W przypadku braku wystarczającego Zasilenia konta Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w żadnym z wybranych mediów.
 11. Publikacja w wybranych przez Użytkownika portalach internetowych nastąpi w terminie do dwóch dni roboczych od zatwierdzenia ogłoszenia do publikacji. W przypadku gdy publikacja nie ukaże się po 2 dniach roboczych od wybrania i opłacenia jej przez Użytkownika Operator zwróci Użytkownikowi środki na nią pobrane a publikacja Ogłoszenia zostanie anulowana. W przypadku wyboru innych mediów (np. prasa) publikacja zostanie dokonana w najbliższym możliwym terminie.
 12. Użytkownik może przydzielić dostęp do swojego konta Administratorom i Rekruterom w liczbie zależnej od wybranego przez Użytkownika Typu Konta przy czym wszelkie czynności podejmowane przez Rekruterów i Administratorów w Serwisie traktowane są jak czynności Użytkownika.
 13. Użytkownik zleca i zezwala Operatorowi na przetwarzanie danych zawartych w Aplikacjach, w tym dane osobowe Kandydatów, wyłączenie jednak w zakresie, w jakim na podstawie niniejszego Regulaminu jest to potrzebne czy konieczne dla realizacji jego postanowień, jak i potrzebne czy konieczne dla utrzymania prawidłowości funkcjonowania Systemu czy zapewnienia jego funkcjonalności.
 14. Operator zobowiązany jest do udzielenia pomocy Użytkownikowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.
 15. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi powstałej z winy Operatora trwającej dłużej niż 3 godziny Użytkownikowi należą się dwa dni przedłużenia Okresu Ważności Abonamentu, a gdyby przerwa była dłuższa niż 24 godziny, dodatkowo za każde następne rozpoczęte 24 godziny przerwy w świadczeniu usługi Użytkownikowi zostanie przedłużony Okres Ważności Abonamentu o kolejne dwa dni.
 16. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich /np. Partnera/ lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

§ 5. Warunki świadczenia usług przez Operatora.

 1. Świadczenie Usług jest płatne i rozpoczyna się po zarejestrowaniu Użytkownika w Serwisie oraz po Zasileniu konta w minimalnej kwocie pozwalającej na pobranie przez Operatora abonamentu za wyjątkiem ust. 3.
 2. Jeżeli w dniu zarejestrowania Użytkownika w Serwisie aktualny cennik będzie to przewidywał, Użytkownik zwolniony jest z opłaty abonamentowej w Okresie Testowym. Rejestracja w Serwisie polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i potwierdzeniu rejestracji przez Operatora na adres e-mail Użytkownika /moment rejestracji/.
 3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem, przyjął go do wiadomości w całości, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu EmploySystem.com unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika i podanej w tym formularzu.
 5. Operator może w trakcie rejestracji lub w każdym innym czasie zażądać od Użytkownika dostarczenia kopii dokumentów dotyczących Użytkownika, takich jak odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców, NIP czy Regon. W przypadku nie otrzymania wskazanych dokumentów w zakreślonym przez Operatora terminie lub wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, Operator może wstrzymać świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
 6. Użytkownik podając Nazwę Konta w ramach serwisu EmploySystem.com oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Nazwy Konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora.
 7. Operator może odmówić utworzenia konta o określonej Nazwie Konta, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu EmploySystem.com lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.
 8. Operator nie musi informować Użytkownika o przyczynach odmowy założenia konta.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą adresu email i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 10. Dostęp do danych umieszczonych na Koncie Użytkownika ma wyłącznie Użytkownik, a także Operator, który jednak ma prawo wglądu w Konto Użytkownika wyłącznie w celach określonych niniejszym Regulaminem lub na podstawie odrębnych umów zawartych z Użytkownikiem.
 11. W przypadku gdy przyznawany jest Okres Testowy, Użytkownik otrzymuje po rejestracji możliwość przeprowadzenia dwóch rekrutacji w okresie 14 dni.
 12. Użytkownik może zmienić Typ Konta w każdej chwili. Zmiana Typu Konta w takcie trwania abonamentu lub Okresu Testowego z wariantu droższego na tańszy nie powoduje wydłużenia ani skrócenia czasu ważności abonamentu ani Okresu Testowego, zmiana z wariantu tańszego na droższy związana jest z jego proporcjonalnym skróceniem.
 13. W trakcie trwania Umowy Operator może zablokować dostęp do Konta Użytkownika w przypadku braku możliwości pobrania opłaty abonamentowej na zasadach opisanych w § 6, jednakże w tym okresie ważność abonamentu nadal będzie trwała.
 14. Operator może wykorzystać logo i nazwę Użytkownika na swoich stronach internetowych w czasie świadczenia Usługi oraz po jej zakończeniu w celach informacyjnych i marketingowych.
 15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików Cookies, obsługą JavaScript i Flash. Zaleca się aby wersja przeglądarki była aktualna.
 16. Użytkownik chcący zatrudnić osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), której dane pozyskał ze zbioru Narodowej Bazy CV i która jest oznaczona przez Operatora, zobowiązany jest każdorazowo do powiadomienia odpowiedniego PUP o chęci zatrudnienia tej osoby przed podpisaniem umowy dotyczącej zatrudnienia tej osoby.
 17. Operator oznaczy w Serwisie osobę, o której mowa w pkt. 16 poprzez podanie przy podglądzie danych tej osoby informacji o konieczności powiadomienia odpowiedniego PUP.
 18. Za niedopełnienie obowiązku wynikającego z pkt. 16 Operator może nałożyć na Użytkownika dodatkową opłatę w wysokości nie większej niż cena najdroższego miesięcznego abonamentu podanego w Cenniku.
 19. Zabronione jest przekazywanie danych osób pozyskanych z Narodowej Bazy CV innym osobom lub podmiotom w celach innych niż prowadzenie rekrutacji przez Użytkownika dla tych podmiotów czy osób.
 20. Użytkownik korzystający z Narodowej Bazy CV zobowiązuje się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 21. Operator nie odpowiada za autentyczność i prawdziwość danych podawanych przez osoby korzystające z Narodowej Bazy CV - Operator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności z prawem i stanem faktycznym.

§ 6. Warunki wynagradzania z tytułu świadczenia Usług.

 1. Wynagrodzeniem Operatora z tytułu świadczenia usług na rzecz Użytkownika są opłaty abonamentowe oraz opłaty za publikacje Ogłoszeń, które to opłaty Operator rozlicza z kwot uiszczanych przez Użytkownika tytułem Zasilenia Konta.
 2. Użytkownik dokonuje Zasilenia Konta wpłacając środki pieniężne na konto Operatora poprzez system płatności elektronicznych lub w inny wskazany przez Operatora sposób.
 3. Zasilenie uznaje się za dokonane od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora lub po otrzymaniu przez Operatora odpowiedniej informacji z systemu płatności elektronicznych. Po Zasileniu Użytkownik otrzymuje dostęp do informacji o kwocie jaką ma do wykorzystania w ramach Serwisu.
 4. Do każdego Zasilenia Konta Operator wystawi fakturę VAT w wysokości odpowiadającej kwocie zasilenia zgodnie z danymi Użytkownika podanymi w Koncie Użytkownika. Użytkownik ma dostęp do wersji elektronicznej faktury w ramach swojego Konta Użytkownika od momentu zaksięgowania wpłaty.
 5. Abonament stanowi wynagrodzenie określone w Cenniku za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, jak i za taką możliwość, począwszy od dnia rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie.
 6. Abonament nie jest pobierany w Okresie Testowym, przy czym Użytkownikowi przysługuje tylko jednorazowe prawo do tego okresu, bez względu na ilość rejestracji w Serwisie.
 7. Abonament pobierany jest automatycznie z góry za okresy miesięczne ze środków pochodzących z Zasilenia konta za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 10.
 8. Konto Użytkownika jest aktywne od momentu pobrania przez Operatora kwoty abonamentu w pełnej wysokości.
 9. Okres aktywności Konta przedłużany jest o miesiąc po automatycznym pobraniu abonamentu /licząc od daty pobrania abonamentu/ lub o dłuższy okres w przypadku, o którym mowa w ust. 10
 10. Abonament może być opłacony przez Użytkownika na okres dłuższy niż miesiąc, o ile Użytkownik oświadczy się, że taką opcję wybiera /pod warunkiem, że opcja ta jest dostępna w aktualnym cenniku/ Cennik może być zmieniany jednostronnie przez Operatora bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika, przy czym za okres wejścia zmienionego Cennika w życie uważa się dzień następny po dniu, w którym zmienione kwoty zostały podane w Cenniku na stronie http://employsystem.com/pl/prices/.
 11. W przypadku gdy po wygaśnięciu okresu, za który był opłacony abonament nie ma jakichkolwiek środków z Zasilenia konta, dostęp do Konta Użytkownika jest blokowany do czasu Zasilenia konta w minimalnej wysokości równej jednej opłacie abonamentowej odpowiadającej wybranemu przez Użytkownika Typowi Konta. W takim przypadku abonament pobierany jest automatycznie po dokonaniu wpłaty, a konto zostaje odblokowane.
 12. W przypadku gdy po wygaśnięciu okresu, za który był opłacony abonament, pozostały środki z Zasilenia konta niewystarczające do opłacenia pełnego abonamentu, wszystkie pozostałe środki zostaną pobrane przez Operatora a ważność abonamentu przedłuża się proporcjonalnie do pobranych środków zgodnie z Cennikiem.
 13. Środki obciążające konto Użytkownika z tytułu publikacji Ogłoszenia /lub innych usług/ pobierane są z Zasilenia konta w momencie zatwierdzenia publikacji /lub realizacji innych usług/ przez Użytkownika. W przypadku braku środków publikacja Ogłoszenia /lub realizacja innej usługi/ nie następuje.
 14. W przypadku gdy Ogłoszenia opublikowane przez Użytkownika w płatnych portalach należących do Partnerów Serwisu nie zostaną w nich zamieszczone lub zostaną bezpodstawnie zniekształcone/zmienione/, Operator zwróci Użytkownikowi środki do wykorzystania w ramach Serwisu w kwocie odpowiadającej opłatom za publikację ww. Ogłoszeń.
 15. Środki pobrane z Zasilenia Konta na zatwierdzone przez Użytkownika Publikacje /lub na realizację innych usług/ nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem ust.14.
 16. Lista przeprowadzonych operacji dotycząca Zasilenia konta i środków z nim związanych /zasileń i obciążeń/ na Koncie Użytkownika jest udostępniona Użytkownikowi w ramach jego Konta Użytkownika.

§ 7. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów.

 1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, jego umieszczenia w Serwisie i nadesłania przez Operatora na adres e-mail Użytkownika potwierdzenia rejestracji, nie wcześniej jednak niż po pełnej akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług lub po zakończeniu Okresu Testowego, Operator może wymagać zawarcia umowy w formie pisemnej regulującej w indywidualny sposób zasady korzystania z Serwisu
 3. W trakcie świadczenia usługi Operator może wymagać od Użytkownika zawarcia umowy w formie pisemnej regulującej w indywidualny sposób zasady korzystania z Serwisu. Nowa umowa może wejść w życie nie wcześniej jednak niż po upływie okresu ważności abonamentu na dzień poinformowania Użytkownika o konieczności zawarcia nowej umowy. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się na zawarcie nowej umowy, Operator może rozwiązać umowę z dniem upływu okresu ważności abonamentu na dzień poinformowania Użytkownika o konieczności zawarcia nowej umowy.
 4. Użytkownik może rozwiązać umowę po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym, Operatora, ze skutkiem na ostatni dzień trwania abonamentu trwającego na moment otrzymania przez Operatora w/w pisma Użytkownika. Gdyby w momencie otrzymania w/w pisma Konto Użytkownika nie było aktywne, umowa wygasa z dniem otrzymania pisma przez Operatora.
 5. Po 6 miesiącach od zablokowania konta wynikającego z braku możliwości pobrania opłaty abonamentowej przez Operatora umowa z Użytkownikiem wygasa automatycznie.
 6. Po wygaśnięciu Umowy użytkownik może otrzymać od Operatora dane zgromadzone na Koncie Użytkownika pod warunkiem wystosowania odpowiedniego wniosku przed wygaśnięciem Umowy na adres Operatora lub Adres Email Operatora oraz uiszczenia opłaty zgodnej z Cennikiem. Przekazanie danych potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym.
 7. Po wygaśnięciu Umowy z Użytkownikiem Operator zobowiązuje się do trwałego i niezwłocznego usunięcia danych zebranych przez Użytkownika.
 8. W przypadku, gdyby przed wygaśnięciem Umowy Użytkownik posiadał niewykorzystane środki pochodzące z Zasilenia konta – Operator zwróci je na wskazane przez Użytkownika konto bankowe oraz wystawi korektę do faktur, których zwrot dotyczy.
 9. Operator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

§ 8. Reklamacje.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług na adres poczty elektronicznej: info@employsystem.com lub na pisemnie na adres siedziby Operatora.
 2. Reklamacje rozpatruje Operator.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer klienta),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 9. Zasady ochrony danych osobowych.

 1. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 10. Przepisy końcowe.

 1. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015 i obowiązuje Użytkowników zarejestrowanych po 01.04.2015.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://employsystem.com/pl/terms/
 3. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników oraz opublikuje jednolity tekst Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi przy próbie logowania do Serwisu. Użytkownik winien zaakceptować zmiany, a z jakim to momentem Regulamin wchodzi w życie, jednakże Użytkownik akceptacji nie dokonał zmiany nie wchodzą w życie, jednakże z upływem ostatniego dnia trwającego okresu abonamentu umowa z Użytkownikiem automatycznie wygasa.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Potencjalne załączniki stanowią integralną część Regulaminu, a ich zmiana, w szczególności zmiana zakresu lub rodzaju usług nienaruszająca dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi zmiany Regulaminu.